PROJEKT „AKTYWNI, MŁODZI I MEDIA”


Projekt „Aktywni młodzi i media”
dotyczy pobudzenia aktywności społecznej młodych ludzi ich wpływu na działania społeczności lokalnej oraz świadome uczestnictwo w wydarzeniach społecznych i kulturalnych miasta Łodzi przez podjęcie działań wolontariackich o charakterze reportersko- dziennikarskich. Projekt przyczyni się również do wzrostu świadomości społecznej młodych ludzi na potrzeby inicjatyw lokalnych i zwiększenie ich motywacji do wspierania wydarzeń kulturalno-artystycznych realizowanych przez organizację pozarządową i instytucję publiczną. Realizacja projektu polegać będzie na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, przygotowania warsztatu dziennikarskiego oraz autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, przygotowujących uczestników projektu do podjęcia działań reportersko-dziennikarskich z ważnego wydarzenia kulturalnego w mieście Łodzi jakim jest IV Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE.

Odbiorcami projektu jest 20 osób – młodzieży w wieku 17-19 lat, skupionej wokół dotychczasowych działań wolontarystycznych prowadzonych przez Fundację CONVIVO, partnera projektu – Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi oraz nowych osób zainteresowanych projektem. Przy wyborze uczestnika decydujące znaczenie będzie miała jego postawa podczas realizacji minionych projektów tj. poziom motywacji i zaangażowania, poczucie odpowiedzialności, wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych obowiązków, a także zainteresowanie szeroko pojętą działalnością medialną i społeczną, gotowość do podejmowania wyzwań i podnoszenia swoich kompetencji (w obszarze wiedza – umiejętności - postawa), otwartość i komunikatywność oraz dyspozycyjność czasowa. Dla nowych osób decydującym kryterium rekrutacyjnym udziału w projekcie będzie wykazanie się wyżej opisaną postawą w podejmowanych dotąd działaniach, dyspozycyjność czasowa, jak również chęć rozwoju i łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w obszarze działań obywatelskich i medialnych. Proces rekrutacyjny odbędzie się w formie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, według zasad opracowanych i sprawdzonych w latach ubiegłych, po uprzednim wypełnieniu przez kandydata karty aplikacyjnej.

W projekcie uczestniczyć będzie również 10 osobowa grupa dorosłych specjalistów różnych dziedzin życia społecznego i medialnego.

Celem projektu „Aktywni młodzi i media” jest pobudzenie aktywności społecznej młodzieży poprzez świadome uczestnictwo w wydarzeniach życia społeczno-kulturalnego miasta Łodzi oraz działania reportersko-dziennikarskie podejmowane przez młodzież.


I ETAP – PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁAŃ
czerwiec 2014 – wrzesień 2014

Pierwszy etap zakłada rekrutacje 20 uczestników projektu wśród młodzieży w wieku 17 - 19 lat, oraz spotkania warsztatowe wprowadzające w tematykę i charakter działań projektowych.

W tym etapie odbędą się również spotkania warsztatowe, których celem będzie: zapoznanie z tematyką, celami oraz charakterem działań projektowych, a także budowanie aktywnie i efektywnie działającego zespołu z młodzieży zakwalifikowanej do udziału w projekcie. Spotkania warsztatowe dotyczyć będą następujących tematów: „Aktywność obywatelska i jej obraz w mediach”, „Współczesne środki masowego przekazu”, „Być aktywnym – czyli co?”, „Radiowiec w dialogu społecznym, czyli co sądzą mieszkańcy Łodzi o swoim mieście”, „Porozmawiajmy o społeczeństwie obywatelskim”.


II ETAP – MODUŁ SZKOLENIOWO–PRAKTYCZNY – MEDIA OD PODSZEWKI
wrzesień 2014

Kolejny etap projektu ma za zadanie w sposób profesjonalny przygotować biorącą w projekcie młodzież do pełnienia roli świadomego odbiorcy otaczającej rzeczywistości i przejawów aktywności społecznej o charakterze kulturowym, artystycznym i edukacyjnym budującej kapitał społeczny oraz bycia liderem kształtowania opinii publicznej i promocji takich działań za pomocą komunikatu medialnego wśród rówieśników i społeczności lokalnej . W związku z powyższym uczestnicy wezmą udziale szeregu dalszych szkoleń warsztatowo-treningowych: „Magia telewizji jako środka masowego przekazu”, „Teraz Ja! – Sztuka Autoprezentacji”, „Spójrz inaczej -Trening twórczości”, „Ja i inni – Kultura komunikacji interpersonalnej”, „Zatrzymane w kadrze”, „Na tropach ciekawych inicjatyw społecznych”, „Tajniki dobrej konferencji prasowej”, „Konferencja prasowa z przedstawicielem władz miasta Łodzi”.


III ETAP – MŁODZI W DZIAŁANIU
październik 2014

Na tym etapie uczestnicy projektu podejmą zadania praktyczne o charakterze dziennikarsko-medialnym podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE.

Do zadań uczestników projektu będzie należało uchwycenie w różnych formach dziennikarskich (reportaż, wywiad, artykuł, fotorelacja, film itp.) publikowanych na stronie festiwalowej i funpage-u na fcebooku oraz blogu, najciekawszych momentów z wydarzeń festiwalowych z udziałem mieszkańców miasta, którymi objęte będą przestrzenie miasta Łodzi – ulica Piotrkowska, łódzka Manufaktura, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Klubie WYTWÓRNIA. Zadaniem uczestników projektu będzie również uchwycenie w przekazie medialnym emocji i reakcji łódzkiej społeczności na działania artystyczne o charakterze międzykulturowym oraz przejawów lokalnych inicjatyw społecznych o charakterze kulturalno-artystycznym towarzyszącym Festiwalowi. Wszystko to będzie odbywać się zgodnie z ustalonym grafikiem pracy wolontariusza.

Oprócz bieżących relacji (wywiadów, news-ów, artykułów, notatek promocyjnych) publikowanych na bieżąco, po festiwalu odbędą się spotkania warsztatowe ze specjalistami w celu oceny, wyboru i obróbki zebranego materiału dziennikarskiego i przygotowania profesjonalnego reportażu pofestiwalowego (film, spot reklamowy, fotorelacja, artykuł) oraz wystawy zdjęć reportażowych zatytułowanej „Klatka po klatce”. Działania te będą również wzmocnione warsztatami: „Wszystko ciekawe wszystko ważne – czyli jak dokonać selekcji materiału”, „Montażyści na start”, „Materiał na pierwszą stronę”.


IV ETAP- PODSUMOWANIE PROJEKTU
listopad 2014

W ostatnim etapie projektu nastąpi ewaluacja i podsumowanie podjętych w ramach projektu zadań.

Na tym etapie podsumowane będą wszystkie działania projektu i ich oddziaływanie na beneficjentów projektu w postaci ankiety ewaluacyjnej. Wyniki opracowane przez zespół projektowy – kadrę projektu, zostaną przedstawione młodzieży na ostatnim spotkaniu podsumowującym projekt oraz posłużą do opracowania dalszych podobnych projektów na rzecz rozwoju społecznego i aktywności młodych ludzi.