Projekt „ART-WOLONTARIAT”


Projekt ART-WOLONTARIAT
ma na celu pobudzenie aktywności społecznej ludzi młodych i dorosłych w realizacji działań wolontariackich podczas wydarzenia artystycznego, organizowanego ze znacznym udziałem młodzieży, przez organizację pozarządową i instytucję publiczną. Pozwoli on na rozwój wolontariatu na rzecz kultury i sztuki oraz znacząco przyczyni się do trwałych efektów w postaci zwiększenia ilości wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań stowarzyszenia edukacyjno-kulturalnego oraz zwiększenia kompetencji wolontariuszy do podejmowania różnorodnych zadań na rzecz innych. Projekt zakłada udział zarówno uczniów, studentów jak i dorosłych wolontariuszy.
Celem projektu ART-WOLONTARIAT jest rozwój wolontariatu w sferze działań artystyczno-edukacyjnych poprzez podjęcie zadań wolontariackich podczas przygotowań i realizacji wydarzenia artystycznego – IV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE.

W projekcie weźmie łącznie 60 osób – wolontariuszy zaangażowanych w różne etapy działań projektu.

Projekt podzielony jest na 4 etapy działań:

I. MÓJ ŚWIADOMY WOLONTARIAT

Etap pierwszy będzie trwał od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 roku. Na tym etapie zostanie przeprowadzony proces rekrutacyjny. Proces rekrutacji, po złożeniu aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej, odbędzie się w formie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych, podczas których, na bazie dotychczasowych procedur, zostaną określone kompetencje i możliwości wolontariuszy. Po zakończeniu rozmów warunkiem udziału w projekcie będzie wypełnienie ankiety aplikacyjnej.
Wybór wolontariuszy do projektu będzie opierał się na konkretnych kryteriach. Decydujące znaczenie dla przyjęcia do projektu będą miały następujące cechy wolontariusza: zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność współpracy podczas realizacji poprzednich projektów, gotowość do podejmowania własnych inicjatyw, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy zespołowej, chęć pracy na rzecz działań w obszarze kultury i sztuki, chęć zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, potrzeba samorozwoju, dyspozycyjność czasowa.
Na tym etapie odbędą się 3 szkolenia wolontariuszy. – „Dobre praktyki wolontariatu” – Przygotowanie wolontariuszy do podejmowania świadomych działań, „Tolerancja? Lubię to!” – wzmacnianie postawy tolerancji, budowanie świadomości społecznej, „Ja – wolontariusz” – wspieranie procesu budowania warsztatu wolontariusza.

II. MÓJ PLAN DZIAŁANIA

Etap ten, przypadający na wrzesień 2014 r., poświęcony jest na przygotowania wolontariuszy do festiwalu. Na tym etapie zrealizowane zostaną następujące zadania: przygotowanie wolontariuszy do realizacji powierzonych im zadań, poprzez udział w konsultacjach ze specjalistami związanymi z organizacją wydarzeń kulturalno-artystycznych, Udział wolontariuszy w spotkaniach zespołów projektowych, konsultacje z koordynatorami projektów, przyporządkowanie każdego wolontariusza do zadań, dokładne określenie powierzonych obowiązków, praca wolontariuszy nad przygotowaniem się do realizacji powierzonych działań, praca nad przygotowaniem stoiska festiwalowego promującego ideę wolontariatu, aranżacja, zakup materiałów, obsługa.

Na tym etapie realizacji projektu odbędą się szkolenia dla wolontariuszy w celu przygotowania ich do działań podczas festiwalu, szerzenia idei wielokulturowości, wzmacniania mocnych stron wolontariuszy. Tematami spotkań będą: „Wszyscy jesteśmy z chłopa” – uświadomienie wolontariuszom związków między współczesną kulturą i obrzędowością, a kulturą ludową, „Mój wizerunek, mój plan, mój sukces” – budowanie umiejętności świadomego i planowego osiągania celów.

III. NASZ FESTIWAL WOLONTARIATU

Etap ten, przypadający na 17-21 października 2014 r., poświęcony jest na realizację działań wolontariuszy podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE.

Działania wolontariuszy będą miały charakter logistyczny, organizacyjny lub programowy, w zależności od predyspozycji i zainteresowań wolontariuszy. Działania będą służyć realizacji festiwalu.

FOLKOWE INSPIRACJE to festiwal, który jest ogromnym polem działania dla grupy wolontariuszy – młodzieży i dorosłych, którzy są zainteresowani wspieraniem twórczości i wydarzeń kulturalno-artystycznych. Wokół festiwalu skupiona jest również młodzież akademicka – wolontariusze, którzy kreują i realizują część programu festiwalowego.
W wolontariackich działaniach festiwalowych uczestniczyć będzie również na tym etapie projektu partner zagraniczny – Społeczna Organizacja SKAUCI KIJOWA. Ukraińscy wolontariusze realizowali w latach 2011-2013 projekty z Pałacem Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi i Fundacją CONVIVO – organizatorami festiwalu. Te doświadczenia pozwoliły na kontynuowanie działań poprzez zaproszenie organizacji do działań wolontariackich 10 osobowej grupy skautów. W ramach projektu ART-WOLONTARIAT planujemy włączyć młodzież ukraińską do działań logistycznych i organizacyjnych podczas festiwalu.

IV. EFEKTY NASZEGO WOLONTARIATU

Etap ten, trwający od listopada do grudnia 2014 r., poświęcony będzie ewaluacji i podsumowaniu projektu. Działania wolontariuszy będą podlegały ewaluacji na bieżąco podczas realizacji zadań. Na wszystkich etapach projektu prowadzone będą rozmowy ewaluacyjne, podczas których wolontariusze będą mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i propozycjami. Uzyskają również ocenę swoich działań.

Ewaluację uzupełnią festiwalowe filmy i reportaże grupy wolontariuszy realizujących inny projekt dotyczący aktywności młodych ludzi w mediach, jeden z modułów filmowych dotyczyć będzie pracy wolontariuszy podczas Festiwalu.

Po zakończeniu festiwalu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne, które staną się podstawą, do przeprowadzenia całościowej ewaluacji. Podsumowanie odbędzie się podczas ostatniego spotkania, na którym zostaną przedstawione wnioski ewaluacyjne. Wolontariusze otrzymają również certyfikaty, zaświadczenia i podziękowania. Spotkanie to będzie miało charakter ewaluacyjno-edukacyjny, ponieważ odbędzie się w jednym z wybranych miejsc kulturowo-turystycznych woj. łódzkiego, gdzie wolontariusze skorzystają z oferty rozrywkowo-edukacyjnej.


Chętni do udziału w projekcie powinni wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU w części dotyczącej wolontariatu, karta od 15 czerwca 2014 będzie dostępna na stronie festiwalu – Rejestracja online.

 

partnerzy_VenaeArtis Projekt realizowany jest przez partnera -
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS.
logo_FIO Projekt jest dofinansowany ze środków Programu
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.